پیام شادی

مرداد ۲۳, ۱۳۹۷

به کار گیری قانون ۲۰-۸۰

بر روی ۲۰ درصد از کارهایی تمرکز کنیم که ۸۰ درصد از نتایج رو در بر دارند; به عبارتی هشتاد درصد نتایج با انجام فقط بیست […]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷

چهارچوب های ۲۵ دقیقه ای

چارچوب های ۲۵ دقیقه ای انگیزه می دهند تا کارها رو حتی اگر بزرگ به کارهای کوچک تقسیم کنیم تعلل و کمال گرایی را کمرنگ و […]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷

ورود ۵ سین به زندگی

در محیطی که هستی (خانه، محل کار، خودرو …) به چیزهایی که اطرافتند(میز کار، کیف، دسک تاپ رایانه، ظرفها، لباسها، کمدها، مدارک و …) نگاه کن، […]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷

بارش فکری

بارش فکری یک راه حل موثر در حل مسیله های زندگی است. همه مشکلات زندگی رو می تونیم در ۱۰ تا ۱۵  مورد دسته بندی کنیم […]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷

تلاش هوشمندانه

در میان تکرار تکاپوهای زندگی روزمره، دقایقی با آرامش، تلاشهامون رو نظاره کنیم و از خود بپرسیم: تلاش های دایمی من که به شکل عادت در […]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷

خلق لحظه شادی

تک تک ما می توانیم از وضع موجود شادتر باشیم و سفیر شادی شویم.  از خود بپرسیم: در حال حاضر چه کاری انجام دهم تا شاد […]