اگر می خواهید سازمان خود را چابک نمایید و بهره وری توام با شادمانی را به کسب و کارتان وارد سازید، به انتخابتان افتخار کنید
و حتما این قسمت جذاب را مطالعه نمایید.ادامه
چکیده مقاله ” شادی آفرینی پایدار، راهبردی نوین در بازسازی کسب و کارها”
شادی در کسب و کار، یک طرز تفکر است و تنها به داشتن احساس خوشایند محدود نمی شود؛ بنابر پژوهش های انجام شده، شرایط نامساعد و چالش های کاری به میزان ده درصد بر آن موثر هستند. خوشبختانه این طرز فکر قابل تغییر و بهبود است. با توجه به اهمیت آن در دوام و اعتبار سازمان، سودآوری، بهره وری، خلاقیت و نوآوری، ارزش تغییر را دارد. فعالیت های حوزه ی منابع انسانی مانند مباحث انگیزشی، رفاهی و ارزیابی عملکرد، کفایت پرداختن به این موضوع را ندارند؛ چنانچه بررسی های اخیر بر روی کسب و کارهای شاد، نشان می دهد که ایجاد سمت مدیر ارشد شادی، چگونه به نحوی موثر در این حوزه ایفای نقش می کند. همچنین افزودن عنصر شادی به مدل کسب و کار، خواه خرد و نوپا، خواه بزرگ و پیچیده اما به منظور بازسازی، می تواند در ایجاد فرهنگ و رفتار سازمانی شاد، موثر باشد. تفاوت های معنا دار میان نوع نگرش نسل ها از یک سو و عدم ثبات حال خوش انسان با شیوه های انگیزشی به دلیل نوع شیمی مغز، از سوی دیگر باعث می شوند که “شادی پایدار” در کسب و کار از جایگاه جدی و ویژه ای برخوردار شود؛ به طوری که یک استراتژی جدید در بازسازی کسب و کارها تلقی گردد. مقاله ی حاضر پس از بازنگری مدل های ارائه شده ی مرتبط طی پژوهش های انجام یافته اخیر، به معرفی مدلی برای درک مولفه های شادی در کار می پردازد که به صورت PERKAL عنوان می شود؛ هدفمندی و درک مقصود کار، شفافیت و سپس غرق شدن در کار، ارتباطات، شفقت، احساس پیشرفت و عشق بدون بیم و هراس. امید است انتشار این مقاله در تغییر باورهای کسب و کارها نسبت به اهمیت شادی آفرینی و بهره گیری از آن در پیشبرد رسالت کاری و مسئولیت اجتماعی آن ها، موثر واقع شود.
قابل ذکر است که مقاله مذکور در کنفرانس بین المللی کسب و کار سال۱۴۰۰ مورد پذیرش و در مرجع مقالات سیویلیکا نمایه شده است.
جهت اطلاعات بیشتر با کلیک روی این لینک به صفحه مشاوره سازمانی مراجعه نمایید.