کتاب های خانوم شادی سپهی

کتاب راهنمای کاربردی فرآیند هدف گذاری به سبک هوشیارانه در مسیر شادی آفرینی

هدف‌گذاری در این کتاب، مانند سفریست که از همین لحظه شروع می‌شود و پس از آن نیز تا پایان عمر، اثراتش تداوم می‌یابد.

برای سفارش کتاب کلیک کنید